เอกสารราชการ

รับแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

29 Dec: รับแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

“ใบ ภ.พ.20 หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานสรรพากรได้ออกให้แก่ผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกว่า จด VAT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจจะต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล หรือบางกรณีก็เพียงได้การรับรองจากบริษัทผู้แปล ซึ่งจะแล้วแต่หน่วยงานปลายทางที่เรียกใช้เอกสารนั้นๆ ลูกค้าสามารถสอบถามไปยังหน่วยงานที่จะนำเอกสารไปใช้เพื่อที่จะทราบแน่ชัดว่าเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่มที่แปลนี้ จะต้องรับรองในระดับไหน ซึ่งเมื่อพอลูกค้าทราบแล้วสามารถแจ้งต่อเราเพื่อดำเนินการแปลและรับรองต่อไป “ รับแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ภาษาอังกฤษ พร้อมรับรอง รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เป็นภาษาอังกฤษ…

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท-001

29 Dec: รับแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท

“หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท เป็นเอกสารที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกให้แก่เจ้าของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นและมีอยู่จริง โดยจะแสดงรายละเอียดของกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมทั้งแสดงถึงทุนจดทะเบียนบริษัท ส่วนวัตถุประสงค์ของบริษัท จะแสดงให้ทราบว่า บริษัทจดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งมีทั้งพาณิชยกรรม ซื้อมาขายไป โดยบริษัทมักจะจดหรือเพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของบริษัท ไว้ในข้อท้ายๆ โดยหนังสือรับรองบริษัท จะมีอายุการใช้งาน 1 เดือน  3 เดือน และ 6 เดือน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ร้องขอเอกสารนั้นๆ” รับแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท แปลเอกสารขอวีซ่า พร้อมรับรอง รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท และแปลเอกสารประกอบการขอวีซ่าทุกประเภท เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท บริการรับแปลหนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท และเอกสารของบริษัททุกประเภท โดยให้บริการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาในโซนอาเซียน ได้แก่ภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษาเวียดนาม และนอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำหนังสือรับรองบริษัทไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศด้วย ทางเราก็มีบริการรับยื่น รับรองเอกสารที่กระทรวง พร้อมจัดส่ง EMS…

รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ-001

29 Sep: รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ

“หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) เป็นเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยจะกำหนดกรอบที่วัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการแสดงรายละเอียดอื่นๆที่สำคัญของทางบริษัทเช่น ทุนจดทะเบียน ผู้เริ่มก่อการ ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้ผู้ที่กำลังจะซื้อหุ้นหรือเข้ามือถือหุ้นรวมทั้งผู้ที่ต้องการติดต่อกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นนั้น ได้ทราบถึงขอบเขตธุรกิจของบริษัทว่าดำเนินการกิจการเป็นยังไง มีวัตถุที่ประสงค์อย่างไร นอกจากนี้ยังทราบว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งด้วยเงินทุนเท่าไร ถ้าเปรียบก็คือหนังสือบริคณห์สนธิถือเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดการงานของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกทั้งหมด ซึ่งจะตรงกันข้ามกับข้อบังคับของบริษัทซึ่งจะเป็นระเบียบภายในของบริษัทนั้นๆเท่านั้น ในการแปลหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องมีความละเอียดและความรอบคอบเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีชื่อกรรมการ จำนวนหุ้นและราคาหุ้น มีคำสำคัญอยู่มาก ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในเอกสารด้านบริษัทเป็นอย่างดีถึงจะทำการแปลได้” รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรอง รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากบริษัทแปล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้บริการรับเดินเรื่องยื่นเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ ให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้เอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุล โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 8-10 วันทำการ พร้อมกันนี้ลูกค้าต้องส่งเอกสารตัวจริงมาทำการรับรองด้วย รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการแปลเอกสารออนไลน์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีความชำนาญด้านเอกสารราชการทุกประเภท ทั้งในส่วนของเอกสารบริษัท  เช่น แปลหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ งบการเงิน ซึ่งในการแปลจะดำเนินการแปลโดยนักแปลที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารด้านนี้โดยเฉพาะ สามารถใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องตามสากล หรือตามที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศกำหนด โดยเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานแปลมาโดยตลอด และนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องความตรงต่อเวลา ซึ่งเมื่อลูกค้าใช้บริการกับเราแล้ว สามารถมั่นใจได้เลยว่า ลูกค้าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่สูง และได้รับงานแปลที่ตรงตามเวลานัดหมาย…

รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์-001

29 Sep: รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์

“ใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) หลายคนอาจจะเรียกกันว่า ทะเบียนการค้า เป็นเอกสารที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในการจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์นี้ จะมีข้อดีสำหรับร้านค้าหรือธุรกิจรายย่อย ตรงที่ได้ความน่าเชื่อถือ แสดงการมีตัวตนจริงๆ มีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง และมีวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งก็จะทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นที่จะซื้อกับร้านนั้นๆ และนอกจากความน่าเชื่อถือที่ได้จากทะเบียนพาณิชย์แล้ว ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร เพื่อกู้ยืมเงินเพื่อหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ก็เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่มักจะต้องยื่นเพื่อประกอบในการขอเครดิตการกู้ยืมอยู่ตลอด และนอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า โดยจะมีการแปลทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาอังกฤษ และรับรองจากทางบริษัทผู้แปล ซึ่งก็จะเป็นข้อที่ช่วยในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าด้วย” รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) ภาษาอังกฤษ ยื่นวีซ่า พร้อมรับรอง email :: pasacenter@gmail.com | Line Id :: 0943422420 รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้บริการรับแปลใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมนำไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ และนอกจากจะให้บริการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เรายังมีบริการรับแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ ภาษาเกาหลี และภาษาในโซนอาเซียน เช่นภาษาลาว  ภาษากัมพูชา และภาษาเวียดนาม ซึ่งดำเนินงานแปลโดยนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษา ลูกค้าจะได้รับงานแปลที่มีความถูกต้องและสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น รับแปลเอกสารราชการ.com เปิดให้บริการรับแปลเอกสารผ่านทางออนไลน์ มาเป็นระยะเวลากว่า…

รับแปลใบประกาศนียบัตร

29 Sep: รับแปลใบประกาศนียบัตร

“ใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองจบการศึกษา เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงการจบการศึกษา มักจะใช้ในการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ การสมัครงานหรือการทำงานที่ต่างประเทศ และในทางกลับกัน เมื่อชาวต่างชาติจะมาทำงานหรือสมัครงานที่ประเทศไทย ก็จำเป็นจะต้องมีการแปลและรับรองใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองจบการศึกษาจากประเทศนั้นๆ นำมาแปลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบด้วย โดยศูนย์แปลของเรา ให้บริการทั้ง แปลใบประกาศนียบัตรจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี แปลใบประกาศนียบัตรของชาวต่างชาติ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย  จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และแปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยด้วย” รับแปลใบประกาศนียบัตร แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา แปลใบปริญญาบัตร พร้อมรับรอง รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการรับแปลใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ม.เกษตร จุฬาลงกรณ์ ราชภัฏ ม.เชียงใหม่ ฯ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสาร ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้นำไปยื่นรับรองที่กระทรวงต่างประเทศด้วย เราก็มีบริการเช่นกัน รับแปลใบประกาศนียบัตร แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองคำแปลโดยบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทางสถาบันแปลของเราให้บริการรับแปลเอกสารออนไลน์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วมีลูกค้าประจำใช้งานกันอยู่ตลอดโดยเรายึดถือและให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานแปล ว่าจะต้องมีความถูกต้อง สามารถใช้งานได้จริงๆ อ้ายและนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับเรื่องระยะเวลาในการจัดส่งงาน ที่จะต้องรวดเร็ว และตรงตามกำหนดที่นัดหมายลูกค้าไว้  ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถเชื่อใจได้ว่า เมื่อใช้บริการแปลเอกสารกับเราแล้ว ไม่ว่าจะเป็นใบประกาศนียบัตรหรือเอกสารทางการศึกษาอื่น ลูกค้าจะได้ทำงานภายที่มีคุณภาพ แปลโดยนักแปลมืออาชีพ มีการจัดวางรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ และจะส่งงานแปลอย่างตรงตามกำหนดนัดอย่างแน่นอน “งานแปลเอกสารไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีคนที่มีความชำนาญดูแลให้คุณ” ติดต่อแปลใบประกาศนียบัตร แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา และเอกสารอื่น…

รับแปลใบเกรด-ทรานสคริป

29 Sep: รับแปลใบเกรด transcript

“แปลใบเกรด Transcript สถาบันการศึกษาบางแห่ง จะออกใบทรานสคริปให้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งในการนำไปใช้กับหน่วยงานราชการในประเทศไทย จึงจำเป็นจะต้องมีการนำใบเกรดหรือทรานสคริป มาแปลเป็นภาษาไทยก่อน ถึงจะนำไปใช้งานได้ และบางแห่งก็จะออกเป็นฉบับภาษาไทยอย่างเดียว เมื่อจะต้องนำไปใช้กับหน่วยงานที่ต่างประเทศ ก็จะต้องนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะนำไปใช้งานได้ “ รับแปลใบเกรด (Transcript) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสาร และยื่นรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการรับแปลใบเกรด ทรานสคริป จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และให้บริการรับแปลทรานสคริปจากภาษาอังกฤษ ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาในประเทศไทย แปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้รับรองเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ เราก็มีบริการให้เช่นเดียวกัน เราเป็นบริษัทรับแปลเอกสารที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเปิดให้บริการแปลเอกสารออนไลน์ มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี โดยลูกค้าเพียงถ่ายรูปหรือสแกนไฟล์ส่งมาให้เราเพื่อทำการแปล โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางแต่อย่างใด ซึ่งทำให้ง่ายและสะดวก ในการติดต่อแปลเอกสารมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทจะเน้นในเรื่องของคุณภาพของงานแปล ที่จะต้องได้มาตรฐานในทุกๆงานไม่ว่าจะราคาถูกหรือราคาแพง อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งงานที่ตรงต่อเวลา ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช้บริการแปลเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นใบเกรด หรือเอกสารราชการอื่นๆ ลูกค้าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และตรงตามกำหนดนัดหมายอย่างแน่นอน “งานแปลเอกสารไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีคนที่มีความชำนาญดูแลให้คุณ”…

รับแปลใบหย่า

29 Sep: รับแปลใบสำคัญการหย่า

“ใบหย่า ทะเบียนหย่า หรือหนังสือรับรองหย่า เป็นเอกสารที่ทางสำนักทะเบียนประจำเขต/อำเภอ ออกให้เพื่อรับรองการสิ้นสุดการสมรส ของบุคคลทั้ง 2 คน เช่นเดียวกับการสมรส ที่เมื่อตอนสมรสจะมีหลักฐาน 2 ฉบับ ที่ทางสำนักงานทะเบียนจะออกให้เรา ซึ่งก็คือ คร.2 และ คร.3 ในการหย่าก็เช่นเดียวกัน เราจะได้รับใบ คร.6 และใบ…

รับแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร

29 Sep: รับแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร

“หนังสือรับรองการปกครองบุตร หรือเรียกว่า ใบ ปค.14 เป็นเอกสารที่สำนักงานทะเบียนเขตหรืออำเภอ ออกให้แก่ผู้ขอ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรองว่า มารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงคนเดียว (ซึ่งจะอยู่ในกรณีที่ บิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และบิดายังไม่มีการจดทะเบียนรับรองว่าบุตรคนนี้ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของตน) ดังนั้น จึงต้องมีเอกสารที่แสดงว่า มารดาเป็นผู้ปกครองเพียงผู้เดียว และมีอำนาจทำการแทนบุตรเพียงผู้เดียว ซึ่งนั่นก็คือ ความสำคัญของหนังสือรับรองการปกครองบุตร หรือใบ ปค.14 นั่นเอง”…

แปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-1

29 Sep: รับแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

“ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยในการสมรสกับชาวต่างชาติ ที่บุคคลที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติจะต้องจัดดำเนินการเพื่อให้ทางเขตออกหนังสือรับรองฉบับนี้ให้ ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้น ถ้าในกรณีที่เราไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศก่อน การสมรสก็จะมีผลสมบูรณ์เพียงแค่ประเทศของคู่สมรสที่คุณไปจดทะเบียนเท่านั้น การที่จะให้การสมรสมีผลผูกพันธ์ตามกฎหมายไทย จะต้องมีใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ที่ออกโดยหน่วยงานไทยเสียก่อน จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย และจากนั้นจึงจะทำการเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ตามฝ่ายคู่สมรส หรือเปลี่ยนคำนำหน้านาม รวมถึงแก้ไขเอกสารสำคัญอื่นๆ ทั้งบัตรประชาชน ชื่อในทะเบียนบ้าน ได้ “ รับแปลใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี…

รับแปลทะเบียนสมรส-001

29 Sep: รับแปลทะเบียนสมรส คร.2 คร.3

  “ทะเบียนสมรส เป็นเอกสารที่ทางเขตหรืออำเภอ ออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงการสมรสระหว่างบุคคล 2 คน โดยในใบทะเบียนสมรส คร.3 (ใบกรอบดอกไม้) จะเป็นใช้นำมาแปลมากกว่า ใบ คร.2 ที่เป็นใบรายการทะเบียนสมรส โดยรายละเอียดในใบ คร.2 หรือทะเบียนสมรสนี้ จะมีชื่อ นามสกุล ของทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิง ระบุถึงวันที่จดทะเบียนสมรส และท้องที่ที่ทำการจดทะเบียนสมรส…