เอกสารภาษาญี่ปุ่น

แปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาญี่ปุ่น

30 Sep: รับแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาญี่ปุ่น

“ทะเบียนสมรส (คร.2 และ คร.3) เป็นเอกสารที่ทางอำเภอหรือทางเขตออกให้แก่คู่สมรส แสดงถึงการสมรสที่เสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายของประเทศไทยในกรณีที่จะไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่น ก็จะมีการเรียกขอเอกสารใบทะเบียนสมรส ฉบับที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น และรับรองจากทางบริษัทผู้แปล โดยคำแปลภาษาญี่ปุ่นนั้น จะต้องอ่านเข้าใจ และตรงตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการของประเทศญี่ปุ่นยอมรับด้วย” รับแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลโดยคนญี่ปุ่น พร้อมรับรอง รับแปลเอกสารราชการ.com ให้บริการ รับแปลหนังสือสำคัญการสมรส แปลทะเบียนสมรส เป็นภาษาญี่ปุ่น โดยนักแปลที่เป็นชาวญี่ปุ่น…

แปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น 001

30 Sep: รับแปลใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น

“ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นเอกสารที่จะแสดงการเชื่อมโยงตัวตนของบุคคล กล่าวคือ ใบสูติบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการตอนที่เราเกิดนั้น จะไม่มีการแก้ไข ขีดฆ่า หรือเพิ่มเติมชื่อใด ๆ ลงไปในเอกสารอีกแล้ว ดังนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนชื่อ จึงได้ใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล (ใบ ช.2 /ช.3) ซึ่งการเปลี่ยนชื่อ ดังนั้นเวลาที่เรานำสูติบัตรไปใช้กับหน่วยงานราชการที่ประเทศญี่ปุ่น ทางประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีทางทราบได้เลยว่า บุคคลในสูติบัตร กับบุคคลในบัตรประชาชน/พาสปอร์ต…

แปลใบรับรองโสดเป็นญี่ปุ่น

30 Sep: รับแปลใบรับรองโสดเป็นภาษาญี่ปุ่น

“ใบรับรองโสด หนังสือรับรองสถานภาพสมรส หรือหนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นเอกสารสำคัญ ที่เมื่อชาวไทยจะไปสมรสกับชาวญี่ปุ่น จะต้องทำการแปลใบรับรองโสดเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า บุคคลนั้น ๆ ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ใดที่ประเทศไทยจริง หรือในกรณีที่เคยสมรส หนังสือรับรองโสดก็จะแสดงให้ทราบว่า ได้มีการหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเพื่อป้องกันการจดทะเบียนสมรสซ้อนข้ามประเทศนั่นเอง” รับแปลใบรับรองโสด เป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมรับรอง การแปลใบรับรองโสดเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้แปลจะต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นเอกสารที่แปลได้ยากในระดับต้น ๆ…

รับแปลสูติบัตรเป็นญี่ปุ่น

30 Sep: รับแปลสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่น

“สูติบัตรเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่ทางเจ้าหน้าที่นายทะเบียนออกให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรองบุคคล สูติบัตรจะแสดงถึงสัญชาติ วัน เดือน ปี เวลา รวมถึงสถานที่ที่บุคคลผู้นั้นเกิด และยังแสดงถึงชื่อบิดามารดาของบุคคลนั้น ๆ ในการติดต่อทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งการจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น การสมัครงาน การเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เกือบทุกครั้งจะต้องทำการแปลใบสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบด้วย  ซึ่งในการ “แปลสูติบัตรเป็นภาษาญี่ปุ่น”…

รับแปลงบการเงินเป็นญี่ปุ่น

30 Sep: รับแปลงบการเงินเป็นภาษาญี่ปุ่น

“งบการเงิน เป็นเอกสารรายงานทางบัญชี ที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกิจการนั้น ๆ ซึ่งงบการเงินจะประกอบด้วยงบต่าง ๆ อันได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงกำไรขาดทุน 3 ปีย้อนหลัง งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น และนอกจากนี้อาจจะยังมีหมายเหตุท้ายงบการเงินเพิ่มขึ้นด้วย” รับแปลงบการเงิน เป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมรับรอง www.รับแปลเอกสารราชการ.com บริการ…

แปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาญี่ปุ่น

30 Sep: รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์เป็นภาษาญี่ปุ่น

“ใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403) บางท่านอาจจะเรียกว่า ทะเบียนการค้า เป็นเอกสารที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งการจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ จะมีข้อดีเฉพาะสำหรับร้านค้าขนาดเล็กถึงกลาง ตรงที่ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ แสดงถึงการค้านั้น ๆ มีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง และมีวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างชัดแจ้ง ซึ่งก็จะทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจ ที่จะซื้อสินค้ากับร้านนั้นๆ และนอกจากความน่าเชื่อถือที่ได้จากทะเบียนพาณิชย์แล้ว ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาจจะต้องมีการแปลทะเบียนพาณิชย์ เพื่อใช้ในการติดต่อธุรกรรมต่าง ๆ ด้วย และนอกจากนี้ ทะเบียนพาณิชย์ยังใช้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าอีกด้วย” รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค.0403)…